Všeobecné obchodní podmínky


Františkovy Lázně AQUAFORUM

společnosti Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s.
IČ: 10989391
DIČ: CZ699005631
se sídlem Františkovy Lázně, 5. května 106/9, PSČ 351 01
datová schránka: b3f6euf

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 2140


Článek I. - Úvodní ustanovení

 • 1.1 Obchodní společnost Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s., IČ: 10989391, DIČ: CZ699005631, se sídlem 5. května 106/9, 351 01 Františkovy Lázně, Tel.: 351 012 345, www.frantiskovylazne.cz, e-mail: info@frantiskovylazne.cz, datová schránka: b3f6euf, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 2140 (dále jen „Poskytovatel“) je společností, jejímž předmětem podnikání je poskytování služeb lázeňské péče a s tím souvisejících služeb, jako je ubytování, stravování, poskytování léčebných procedur a dalších, s pobytem obvykle spojených služeb (dále jen „Služby“).
 • 1.2 Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je vymezení podmínek a pravidel, kterými se řídí vzájemný vztah mezi Poskytovatelem a klientem - osobou, která jakožto objednatel objedná Služby Poskytovatele (dále jen „Klient“). Vztah Poskytovatele a Klienta se řídí těmito VOP, které tvoří obecný právní rámec pro jejich smluvní vztah, nebude-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak. Těmito VOP se řídí také vztah Poskytovatele (jako pořadatele, resp. cestovní kanceláře) a Klienta (jako zákazníka) pokud jsou Služby poskytovány v rámci smlouvy o zájezdu uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem.
 • 1.3 Klient může učinit rezervaci Služeb písemnou objednávkou (poštou, faxem, elektronickou poštou), osobně nebo telefonicky v provozovnách Poskytovatele, online prostřednictvím rezervačního systému umístěného na internetových stránkách Poskytovatele (zejména na www.frantiskovylazne.cz nebo www.franzensbad.cz) nebo prostřednictvím externích zprostředkovatelů, s nimiž má Poskytovatel navázánu spolupráci (dále jen „Způsoby rezervace“). Proces rezervace prostřednictvím zprostředkovatelů probíhá dle pravidel určených jednotlivými zprostředkovateli.

Článek II. - Vymezení pojmů

 • 2.1 Klient je osoba, která uskuteční rezervaci Služeb jakýmkoliv ze Způsobů rezervace. Klientem je jakákoliv fyzická či právnická osoba, která nenakupuje Služby za účelem dalšího prodeje nebo podnikání s nimi. Osoba Klienta nemusí být shodná s osobou Hosta.
 • 2.2 Host je osoba, která je konečným příjemcem Služeb Poskytovatele (dále jen „Host“). Vztah Poskytovatele a Hosta se řídí rovněž Ubytovacím řádem umístěným v příslušné provozovně Poskytovatele. V případě, že je Klient rovněž Hostem, označuje se také pouze jako Klient a řídí se pravidly stanovenými pro Klienta i Hosta.
 • 2.3 Rezervačním systémem je systém provozovaný Poskytovatelem zejména na internetových stránkách www.frantiskovylazne.cz a www.franzensbad.cz (dále jen „Systém“), který umožňuje prostřednictvím formuláře online rezervaci Služeb dle aktuálních volných kapacit.
 • 2.4 Předběžné potvrzení rezervace je nabídkou Služeb vystavenou Poskytovatelem a neopravňuje k čerpání Služeb. Předběžné potvrzení rezervace obsahuje (i) údaje o Klientovi, tj. jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailovou adresu, datum narození, adresu (dále jen „Údaje o Klientovi“), (ii) údaje o Hostu/Hostech, tj. jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailovou adresu, datum narození, adresu, státní příslušnost, je-li pobyt objednán pro cizince (dále jen „Údaje o Hostu/Hostech“), (iii) údaje o rezervovaných Službách, tj. délku pobytu, termín pobytu, typ pobytu, název hotelu, kategorii pokoje - pokud je součástí nabídky, způsob stravování, veškeré služby, jež jsou součástí pobytu (dále jen „Údaje o rezervovaných Službách“),údaje o celkové ceně Služeb a výzvu k úhradě zálohy na cenu Služeb. Není-li záloha na základě Předběžného potvrzení rezervace řádně a včas uhrazena, není Poskytovatel povinen dále pro Klienta rezervovat Klientem poptávané Služby. Klient je povinen překontrolovat správnost údajů uvedených v Předběžném potvrzení rezervace. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti Klient neprodleně kontaktuje Poskytovatele na e-mailovou adresu uvedenou v čl. I. odst. 1.1 těchto VOP.
 • 2.5 Závazné potvrzení rezervace (dále jen „Závazné potvrzení rezervace“) vystavené Poskytovatelem opravňuje k čerpání rezervovaných Služeb, to však pouze za předpokladu úhrady celkové ceny rezervovaných Služeb v souladu s čl. VII. těchto VOP. Závazné potvrzení rezervace obsahuje Údaje o Klientovi, Údaje o Hostu/Hostech, Údaje o rezervovaných Službách, o celkové ceně rezervovaných Služeb a informaci o úhradě. Klient je povinen překontrolovat správnost uvedených údajů. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti Klient neprodleně kontaktuje Poskytovatele na e-mailovou adresu uvedenou v čl. I. odst. 1.1 těchto VOP.
 • 2.6 Pojištěneckým pobytem je pobyt, který je hrazen alespoň zčásti prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění (dále jen „Pojištěnecký pobyt“). Pojištěneckým pobytem je komplexní lázeňský pobyt a příspěvkový lázeňský pobyt, které se liší zejména rozsahem úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Pojištěnecký pobyt je poskytován na základě zdravotní pojišťovnou schváleného návrhu na lázeňskou péči, který obsahuje souhrn plnění hrazených z veřejného zdravotního pojištění (dále jen „Návrh na péči“). Smlouva o Pojištěneckém pobytu je mezi Poskytovatelem a Klientem uzavírána na základě Poskytovatelem vydaného Pozvání na komplexní lázeňský pobyt, resp. Pozvání na příspěvkový lázeňský pobyt (dále jen „Pozvání na pojištěnecký pobyt“).
 • 2.7 Pobytem samoplátce je pobyt, který není ani zčásti hrazen prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění (dále jen „Pobyt samoplátce“).

Článek III. - Průběh rezervace

 • 3.1 Klient může učinit rezervaci Služeb jakýmkoliv ze Způsobů rezervace uvedených v čl. I. odst. 1.3 těchto VOP.
 • 3.2 Průběh rezervace se liší s ohledem na skutečnost, zda se jedná o Pojištěnecký pobyt či Pobyt samoplátce. Dále se průběh rezervace liší s ohledem na způsob, jakým je rezervace ze strany Klienta uskutečněna.
 • 3.3 Rezervace Pobytu samoplátce
  • 3.3.1 Rezervace učiněná písemně, telefonicky nebo osobně v provozovnách Poskytovatele: 
   • Rezervace musí obsahovat Údaje o Klientovi, Údaje o Hostu/Hostech a údaje o poptávaných Službách, tj. zejména počet Hostů, délku pobytu, termín pobytu a další základní parametry poptávaných Služeb.
   • Na základě rezervace obdržené od Klienta zašle Poskytovatel Klientovi Předběžné potvrzení rezervace. Předběžné potvrzení rezervace se považuje za nabídku k uzavření smlouvy.
   • Provedením úhrady zálohy dle Předběžného potvrzení rezervace je mezi Klientem a Poskytovatelem uzavřena smlouva v souladu s Předběžným potvrzením rezervace. Uhrazením zálohy současně Klient vyjadřuje svůj souhlas s těmito VOP. Po úhradě zálohy Klient obdrží závazné potvrzení rezervace.
  • 3.3.2 Rezervace učiněná prostřednictvím systému
   • Při online rezervaci Klient v Systému zvolí parametry požadovaných Služeb. V případě dostupnosti požadovaných Služeb Klient uskuteční online rezervaci tím, že v rezervačním formuláři vyplní veškeré údaje označené jako povinné, uvede svůj souhlas s těmito VOP a rezervační formulář odešle Poskytovateli.
   • V případě online rezervace, dále Klient zvolí způsob platby:
    • V případě zvolení platby převodem Klient obdrží Předběžné potvrzení rezervace. Provedením úhrady zálohy dle Předběžného potvrzení rezervace je mezi Klientem a Poskytovatelem uzavřena smlouva v souladu s Předběžným potvrzením rezervace. Po úhradě zálohy Klient obdrží Závazné potvrzení rezervace.
    • V případě zvolení platby platební kartou bude Klient přesměrován do platební brány, kde provede vybranou platbu. Po úspěšném provedení platby ve výši požadované zálohy Klient obratem obdrží Závazné potvrzení rezervace. Zaplacením zálohy je mezi Klientem a Poskytovatelem uzavřena smlouva v souladu s online rezervací.
 • 3.4 Rezervace Pojištěneckého pobytu
  • 3.4.1 Klient je oprávněn rezervovat si ubytování (lůžkovou kapacitu) na konkrétní termín bez současného objednání souvisejících služeb. Po obdržení rezervace ubytování zašle Poskytovatel Klientovi Předběžné potvrzení rezervace, v nemž uvede základné parametry rezervace a současně vyzve Klienta k úhradě zálohy. Provedením úhrady zálohy je mezi Poskytovatelem a Klientem uzavřena smlouva v souladu s Předběžnou rezervací. Uhrazená záloha není vratná. Uhrazením zálohy současně Klient vyjadřuje svůj souhlas s těmito VOP. Není-li záloha na základě Předběžné rezervace řádně a včas uhrazena, není Poskytovatel povinen dále pro Klienta rezervovat Klientem poptávanou lůžkovou kapacitu.
  • 3.4.2 Poté, kdy je Poskytovateli předložen Návrh na péči a kdy dojde mezi Klientem a Poskytovatelem k dohodě o případných plněních, která Poskytovatel poskytne Klientovi nad rámec Návrhu na péči, zašle Poskytovatel Klientovi Pozvání na pojištěnecký pobyt, v němž jsou uvedeny mimo jiné základní parametry Služeb, které nejsou zahrnuty v Návrhu na péči, a které Klient hradí z vlastních prostředků. Klient svůj souhlas s podmínkami uvedenými v Pozvání na pojištěnecký pobyt vyjádří bu'd platbou částky určené v Pozvání na Pojištěnecký pobyt, nebo podepsaným písemným souhlasem s těmito podmínkami, který zašle zpět k rukám Poskytovatele. Doručením Pozvání na pojištěnecký pobyt (poštou či ve formě e-mailové zprávy) podepsaného Klientem k rukám Poskytovatele, nebo úhradou částky určené v Pozvání na pojištěnecký pobyt, je mezi Klientem a Poskytovatelem uzavřena smlouva v souladu s Pozváním na pojištěnecký pobyt. Klient je povinen uhradit částku k úhradě specifikovanou v Pozvání na pojištěnecký pobyt v termínu tam uvedeném. 
 • 3.5 Další podmínky rezervace Pojištěneckého pobytu
  • 3.5.1 Rezervace Pojištěneckých pobytů, v rámci nichž jsou Klientem poptávány Služby nad rámec Návrhu na péči, budou provedeny pouze po uhrazení určené zálohy a všech případných poplatků dle platných cenových ujednání splatných do 7 dnů od provedení rezervace, v opačném případě není Poskytovatel povinen dále pro Klienta rezervovat Klientem poptávané Služby. ​
  • 3.5.2 Podstatné náležitosti rezervace Pojištěneckého pobytu jsou: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, telefon, zdravotní pojišťovna, indikace.
  • 3.5.3 V případě zrušení provedené rezervace nebo nedodání Návrhu na péči do 30 dnů před plánovaným nástupem může být rezervace ze strany Poskytovatele zrušena, v takovém případě současně vzniká Poskytovateli nárok na smluvní pokutu, a to ve výši uhrazené zálohy. Poskytovatel je tedy oprávněn na úhradu smluvní pokuty započítat od Klienta uhrazenou zálohu. V případě, že bude cena doplatku či cena pobytu nižší než uhrazená záloha, vzniklý rozdíl je nevratný. 
  • 3.5.4 V případě nastoupení na Pojištěnecký pobyt bude uhrazená záloha započtena vůči doplatkům za objednané Služby hrazené nad rámec Návrhu na péči. V případě změny rezervace Pojištěneckého pobytu na Pobyt samoplátce bude uhrazená záloha započtena na objednané Služby v rámci Pobytu samoplátce.
  • 3.5.5 Kategorie pokojů bez doplatku pro Pojištěnecké pobyty není možné rezervovat na žádný typ Pojištěneckého pobytu před dodáním Návrhu na péči. Pokud bude doručen Návrh na péči na jinou délku pobytu, než bylo rezervováno, Poskytovatel si vyhrazuje právo Hosta přestěhovat v rámci hotelů provozovaných Poskytovatelem na délku pobytu přesahující původní délku rezervace. 
 • 3.6 Změna rezervace: Klient nemá nárok na změnu potvrzené rezervace (tj. na změnu smlouvy uzavřené ohledně poskytnutí Služeb); na změně rezervace se však mohou Klient a Poskytovatel dohodnout. V případě dohody na změně rezervace je Klientovi účtován poplatek 500,- Kč za osobu a pobyt; při změně konfigurace Služeb tak, že cena Služeb se navyšuje, a při současném zachování termínu pobytu není tento poplatek účtován.  
 • 3.7 Při zakoupení dárkového poukazu lze čerpat pouze Služby uvedené na dárkovém poukazu nebo Služby v hodnotě uvedené na poukazu poskytované Poskytovatelem a řádně uhrazené ve výši 100 % před čerpáním dárkového poukazu. V případě úplného nebo částečného nevyčerpání dárkového poukazu Poskytovatel nevyplácí nevyčerpanou částku dárkového poukazu. Stejně tak nelze hodnotu dárkového poukazu ani její část žádným způsobem převést na finanční částku, a to ani ve formě kompenzace či přeplatku. Dárkový poukaz lze uplatnit pouze na služby rezervované přímo u Poskytovatele.
 • 3.8 Je-li smlouva mezi Klientem a Poskytovatelem uzavírána provedením úhrady ze strany Klienta v návaznosti na Předběžné potvrzení rezervace nebo na jinou nabídku učiněnou ze strany Poskytovatele, je smlouva uzavírána v souladu s ust. § 1744 občanského zákoníku, kdy Klient nabídku Poskytovatele přijímá tak, že se podle ní zachová.
 • 3.9 Je-li dále v čl. IV. až čl. XIII. těchto VOP užito pojmu „rezervace“ nebo „rezervované Služby“, rozumí se těmito pojmy Klientem rezervované Služby, ohledně jejichž poskytnutí byla mezi Poskytovatelem a Klientem uzavřena smlouva v souladu s čl. III. těchto VOP.

Článek IV. - Práva a povinnosti smluvních stran

 • 4.1   Klient má právo:
  • a) na řádné poskytnutí rezervovaných a řádně uhrazených Služeb; s výjimkou nenadálých, mimořádných či neočekávaných okolností, na než nemá Poskytovatel vliv (vlivy počasí, výpadky energií, politické události, přírodní vlivy – záplavy, zemětřesení, epidemie apod.). V případě výskytu těchto okolností si Poskytovatel vyhrazuje právo zrušit uskutečněnou rezervaci nebo v odpovídající míře omezit poskytované Služby;
  • b) kdykoliv před zahájením čerpání Služeb zrušit rezervaci za předpokladu dodržení storno podmínek;  
  • c) reklamovat vady poskytovaných Služeb podle ustanovení těchto VOP o reklamaci Služeb. 
 • 4.2   Klient je povinen
  • a) úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti potřebné pro rezervaci Služeb dle čl. III. těchto VOP, zejména veškeré údaje označené jako povinné v rezervačním formuláři nebo objednávce; 
  • b) uhradit Poskytovateli plnou cenu za rezervované Služby dle zvoleného způsobu úhrady včetně všech případných poplatků dle platných cenových ujednání ve lhůtě dle platebních podmínek stanovených ve smlouvě a v těchto VOP; 
  • c) respektovat obecně závazné právní předpisy a interní předpisy Poskytovatele; 
  • d) pečlivě si překontrolovat Poskytovatelem vystavené potvrzení rezervace a při zjištění provedení chybné rezervace neprodleně kontaktovat Poskytovatele;.
  • e) seznámit se před poptáním Služeb s kontraindikacemi lázeňské léčby, které jsou uvedeny na www.frantiskovylazne.cz.
 • 4.3   Poskytovatel je povinen
  • a) postupovat při jednání o rezervaci Služeb v souladu s čl. III. těchto VOP; 
  • b) zabezpečit Klientovi/Hostu dodání Služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě, s výjimkou situací specifikovaných v těchto VOP;
  • c) poskytnout Klientovi/Hostu/Hostům náhradní čerpání Služeb minimálně v potvrzené kvalitě a rozsahu, není-li Poskytovatel schopen poskytnout řádně rezervované a uhrazené Služby z důvodů jiných než uvedených v odst. 4.1 písm. a) těchto VOP, tj. z důvodu technické závady nebo z obdobných důvodů (Poskytovatel má však právo nabídnout Klientovi/Hostu náhradní čerpání Služeb i za okolností uvedených v odst. 4.1 písm. a) těchto VOP),
  • d) v případě zrušení rezervace ze strany Poskytovatele dle odst. 4.1 písm. a) těchto VOP vrátit Klientovi částku odpovídající již provedené úhradě, a to nejpozději do 14 dnů ode dne účinného doručení oznámení o zrušení rezervace Klientovi, pokud Poskytovatel nenabídne Klientovi/Hostu náhradní čerpání Služeb.
 • 4.4   Poskytovatel má právo
  • a) na změnu rezervovaných Služeb v odpovídající či vyšší kategorii při zachování minimálně stejného standardu a ceny Služeb. V případě nutnosti změny na nižší kategorii je Poskytovatel povinen tuto skutečnost Klientovi oznámit nejpozději 7 dní před započetím s poskytováním Služeb. Pokud Klient s takovou změnou vysloví písemně svůj souhlas, cena bude snížena dle cen aktuálně platných pro odpovídající kategorii. V případě, že Klient neudělí svůj výslovný souhlas s takovouto změnou, rezervace Služeb se ruší;
  • b) předem zrušit či odmítnout poskytování Služeb Hostu, kterému nebyla po předchozím pobytu u Poskytovatele doporučena další lázeňská léčba (tato informace je obsažena v lékařské zprávě Poskytovatele) nebo jehož zdravotní stav neumožňuje řádné poskytnutí rezervovaných Služeb nebo který v okamžiku nástupu do zařízení Poskytovatele vykazuje symptomy nakažlivého onemocnění;
  • c) předem zrušit či odmítnout poskytování Služeb Hostu, který nerespektoval při předchozím pobytu u Poskytovatele předpisy zařízení;
  • d) v průběhu poskytování Služeb ukončit poskytování Služeb Hostu, jehož zdravotní stav neumožňuje další poskytování Služeb ze strany Poskytovatele; právo ukončit poskytování Služeb Hostu má Poskytovatel také v případě, kdy by Host svým zdravotním stavem (zejména nakažlivým onemocněním) mohl ohrozit zdraví jiných Hostů Poskytovatele a jeho personálu; Poskytovatel je oprávněn v průběhu poskytování Služeb ukončit poskytování Služeb také Hostu, jenž závažně nebo opakovaně porušuje předpisy zařízení;
  • e) nařídit Hostu odpovídající opatření směřující k ochraně zdraví ostatních Hostů Poskytovatele a jeho personálu v případě, kdy Host trpí nakažlivým onemocněním;
  • f) upravit ceny z důvodu inflace či cenových výkyvů a změn dle aktuálního kurzu při platbě v cizí měně. 
 • 4.5. V případě zrušení rezervace ze strany Poskytovatele dle odst. 4.4 písm. b), c) nebo d) těchto VOP jsou ze strany Poskytovatele účtovány Stornopoplatky ve výši dle č. VI. odst. 6.1 těchto VOP.

Článek V. - Nástup hosta

 • 5.1 Při nástupu nástupu k čerpání Služeb v zařízení Poskytovatele se Host prokáže platným průkazem totožnosti a Závazným potvrzením rezervace, pokud bylo vydáno. Po splnění uvedených formalit Poskytovatel Hosta ubytuje a poskytne mu další informace k poskytovaným Službám. S ubytovacím řádem se Host seznámí nejpozději při nástupu do zařízení Poskytovatele.  

Článek VI. - Zrušení rezervace klientem

 • 6.1 Klient má právo kdykoliv přede dnem sjednaného nástupu k zahájení čerpání Služeb v souladu s rezervací (dále jen „Den nástupu“) čerpání Služeb zrušit, tj. odstoupit od příslušné smlouvy uzavřené s Poskytovatelem, na jejímž základě měly být Služby Hostem čerpány; odstoupení ze strany Klienta (dále jen „Storno“) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno Poskytovateli na adresu jeho sídla nebo na e-mailovou adresu  uvedenou níže v tomto odstavci VOP, přičemž z projevu vůle Klienta musí jednoznačně vyplývat jeho vůle rezervaci Služeb zrušit. Dnem provedení Storna se rozumí den, kdy je tento projev vůle Klienta učiněný shora uvedeným způsobem doručen Poskytovateli; bude-li projev doručen Poskytovateli mimo pracovní den, pak je dnem doručení první následující pracovní den. V případě, že k doručení Storna Poskytovateli dojde v době od 17:00 h do 24:00 h místního času, má se za to, že dnem doručení Storna je následující pracovní den. Poskytovatel má v případě Storna nárok na zaplacení poplatků spojených se zrušením rezervace (dále jen „Stornopoplatky“), jejichž výše je závislá na celkovém počtu dní mezi dnem doručení písemného Storna v souladu s tímto odstavcem VOP Poskytovateli a Dnem nástupu. V případě doručení Storna provede Poskytovatel nejpozději do 14 dní ode dne doručení Storna vyúčtování a vrácení již poskytnuté úhrady ve výši po odečtu řádně vyúčtovaných Stornopoplatků dle níže uvedených stornopodmínek. V případě, že výše Stornopoplatků činí víc než dosud poskytnutá úhrada ze strany Klienta, vyúčtuje Poskytovatel rozdíl mezi takto poskytnutou úhradou a výši Stornopoplatků dle tohoto odstavce Klientovi samostatnou fakturou; splatnost faktury činí 15 dnů ode dne provedení Storna. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku Klientům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení, pokud podnikatel poskytuje příslušná plnění v určeném termínu, aniž by nebyly účtovány Stornopoplatky. Zrušení rezervace je možné pouze písemnou formou na adresu sídla Poskytovatele, nebo v e-mailové podobě na adresu: info@frantiskovylazne.cz

Stornopoplatky budou z potvrzené celkové ceny rezervovaných Služeb účtovány ve výši určené následovně:

a) Standardní stornopodmínky

Storno pobytu provedeno Výše stornopoplatku v % z celkové ceny rezervovaných Služeb 
32 a více dní před Dnem nástupu 15 % (min. 1 000 Kč)
31–22 dní před Dnem nástupu 30 %
21–14 dní před Dnem nástupu 50 %
13–7 dní před Dnem nástupu 70 %
6–2 dny před Dnem nástupu 80 %
1 den před Dnem nástupu nebo nenastoupení pobytu bez provedení storna 100 %

 

b) Flexibilní stornopodmínky

Jsou-li mezi Poskytovatelem a Klientem v plné výši uhrazeny Flexibilní stornopodmínky, mění se standardní stornopodmínky následovně:

Klient má právo kdykoliv přede Dnem nástupu čerpání rezervovaných Služeb zrušit, tj. odstoupit od příslušné smlouvy uzavřené s Poskytovatelem, na jejímž základě měly být Služby čerpány. V případě splnění následujících podmínek nebudou Klientovi účtovany žádné Stornopoplatky:

 •  Host není schopen započít s čerpáním Služeb z důvodu nemoci, úmrtí, nebo úmrtí v rodině a splňuje následující podmínky:
  • Rezervace je zrušena z důvodu náhlého onemocnění Hosta, úmrtí Hosta nebo úmrtí v rodině Hosta.
  • Neschopnost Hosta nastoupit k čerpání Služeb je doložena lékařskou zprávou, nebo úmrtním listem.
  • Při rezervaci Služeb v páru platí i v případě nemoci, úmrtí, nebo úmrtí v rodině pouze jednoho z Hostů v páru; důvod Storna musí být doložen lékařskou zprávou, nebo úmrtním listem a Flexibilní stornopodmínky musí být sjednány u obou osob z tohoto páru.
  • Storno není spojeno s neschopností čerpat Služby z důvodu předvídatelné kontraindikace.
  • Storno není spojeno s neschopností čerpat Služby z důvodu zdravotního stavu, který nastal již před datem provedení rezervace.
 • Host není schopen dokončit čerpání Služeb z důvodu nemoci, úmrtí, nebo úmrtí v rodině a splňuje-li následující podmínky: 
  • Neschopnost pokračovat v čerpání Služeb je potvrzena lázeňským lékařem, který prováděl vstupní vyšetření, nebo způsobena úmrtím, nebo úmrtím v rodině Hosta doloženým úmrtním listem.
  • Při rezervaci Služeb v páru platí i v případě nemoci, úmrtí, nebo úmrtí v rodině pouze jednoho z Hostů v páru; důvod Storna musí být potvrzen lázeňským lékařem, který prováděl vstupní vyšetření, nebo úmrtním listem a Flexibilní stornopodmínky musí být sjednány u obou osob z tohoto páru.
  • Storno není spojeno s neschopností čerpat Služby z důvodu předvídatelné kontraindikace.
  • Storno není spojeno s neschopností čerpat Služby z důvodu zdravotního stavu, který nastal již před datem provedení rezervace.

Pokud náhlé onemocnění dle vyjádření lázeňského lékaře nedovoluje čerpat léčebné procedury, ale umožňuje absolvovat čerpaný pobyt bez procedur, bude Klientovi vrácen rozdíl mezi cenou rezervovaného léčebného pobytu a cenou čerpaného hotelového pobytu dle aktuálního ceníku a čerpané stravy.
V případě zrušení rezervace ze strany Klienta z jiného důvodu, než z důvodů uvedených v tomto bodu b) tohoto odstavce VOP nebo při nesplnění uvedených podmínek, budou uplatňovány standardní stornopodmínky a Klient je povinen uhradit Poskytovateli Stornopoplatky dle pravidel uvedených pod bodem a) tohoto odstavce VOP.

 • 6.2 Flexibilní stornopodmínky lze sjednat nejpozději do 14 dnů ode dne učinění příslušné rezervace Klientem; avšak v případě, kdy je rezervace učiněna v době 14 či méně dnů přede Dnem nástupu, lze Flexibilní stornopodmínky sjednat pouze na základě žádosti Klienta o Flexibilní stornopodmínky učiněné společně s příslušnou rezervací. Dnem učinění rezervace pro účely tohoto odstavce je v případě Pobytů samoplátce den, kdy bylo vystaveno Předběžné potvrzení rezervace, v případě Pojištěneckých pobytů je to den, kdy bylo vystaveno Pozvání na komplexní/příspěvkový lázeňský pobyt. 
 • 6.3 Částka uhrazená Poskytovateli za sjednání služby Flexibilní stornopodmínky náleží Poskytovateli a není vratná.

Článek VII. - Platební podmínky

 • 7.1 Aktuální ceny Služeb poskytovaných Poskytovatelem jsou uvedeny na internetové stránce www.frantiskovylazne.cz. V případě nesouladu cen z různých zdrojů jsou platné ceny uvedené na www.frantiskovylazne.cz. V případě, že se během pobytu mění sezóna, bude účtována cena v každém jednotlivém dnu pobytu dle příslušné sezóny, do které příslušný den pobytu spadá.
 • 7.2 Klient je povinen provést úhradu zálohy na cenu Služeb způsobem vyplývajícím z ujednání čl. III. těchto VOP. Záloha na cenu Služeb je skládána ve výši určené v příslušném Předběžném potvrzení rezervace, resp. v Předběžné rezervaci nebo jiné výzvě Poskytovatele k úhradě zálohy; záloha vždy činí alespoň 15 % z celkové ceny Služeb, nejméně 1.000,00 Kč.
 • 7.3 Dnem úhrady se rozumí připsání finančních prostředků na účet Poskytovatele. Platby budou obdrženy Poskytovatelem netto a nepovedou k žádným nákladům na straně Poskytovatele (vyjma plateb za vedení účtu Poskytovatele a případných bankovních poplatků přímo účtovaných bankou Poskytovateli, avšak pouze za předpokladu, že platby jsou uskutečněny ve správné měně), bez jakéhokoliv nákladu pro Poskytovatele.
 • 7.4 Pokud bude cena rezervovaných Služeb zaplacena po provedení rezervace pouze částečně, bude doplatek ceny rezervovaných Služeb Klientem proveden v plné výši nejpozději 21 dní před Dnem nástupu, a to:
  • na bankovní účet Poskytovatele uvedený v příslušném Předběžném potvrzení rezervace či jiné výzvě Poskytovatele k úhradě ceny Služeb, nebo
  • poštovní poukázkou, nebo
  • platební kartou či v hotovosti v provozovně Poskytovatele.
 • 7.5 Klient bere na vědomí, že v případě neuhrazení celkové ceny rezervovaných Služeb nejpozději 21 dní přede Dnem nástupu ve výši 100 % není Poskytovatel povinen poskytnout Klientovi/Hostu rezervované Služby. V takovém případě si Poskytovatel vyhrazuje právo rezervaci zrušit a Klient je povinen uhradit Poskytovateli Stornopoplatky ve výši dle čl. VI. těchto VOP. V případě, že výše Stornopoplatku činí víc než dosud poskytnutá úhrada ze strany Klienta, vyúčtuje Poskytovatel rozdíl mezi výši Stornopoplatků a dosud poskytnutou úhradou Klientovi samostatnou fakturou. Splatnost faktury činí v tomto případě 15 dnů ode dne vystavení příslušné faktury.
 • 7.6 V případě provedení rezervace Služeb ve lhůtě kratší než 21 dní přede Dnem nástupu bude Klientem provedena platba ceny Služeb v plné výši neprodleně po provedení rezervace Služeb, a to způsoby uvedenými v odst. 7.4 těchto VOP.
 • 7.7 V případě rezervace Služeb v tak krátkém termínu před Dnem nástupu, že již není možné provést včasnou platbu způsobem uvedeným v odstavci 7.4 těchto VOP, je možné uhradit cenu Služeb nejpozději v Den nástupu, vždy však před započetím čerpání Služeb, a to platební kartou, nebo v hotovosti v provozovně Poskytovatele. 

Článek VIII. - Další ujednání

 • 8.1 Léčebné procedury mohou být poskytnuty pouze osobám starším 15 let. V případě, že mají být léčebné procedury poskytnuty osobě mladší 18 let, je tato osoba povinna doložit písemný souhlas svého zákonného zástupce.
 • 8.2 U pobytových balíčků s procedurami, jejichž složení určuje lékař na základě aktuálního zdravotního stavu Hosta, je možno kombinovat pouze procedury, které jsou uvedeny v aktuálním seznamu procedur uveřejněným na  www.frantiskovylazne.cz, jako kombinovatelné.
 • 8.3 Pokud dojde k předčasnému ukončení čerpání Služeb nebo k nečerpání Služeb z důvodu zjištění kontraindikace nebo nedostatku věku po Dni nástupu, není Poskytovatel povinen poskytnout Klientovi/Hostovi žádnou náhradu za Služby nevyčerpané právě z těchto důvodů ani není povinen vrátit Klientovi poměrnou část ceny Služeb.
 • 8.4 Za rezervované nevyčerpané Služby není Poskytovatel povinen poskytnout žádnou náhradu, nestanoví-li pro konkrétní situaci tyto VOP nebo smlouva jinak.
 • 8.5 Při přerušení Pojištěneckého pobytu na žádost Hosta bude účtován poplatek ve výši 500 Kč na den.
 • 8.6 Pokud dojde k předčasnému ukončení Pojištěneckého pobytu na žádost Klienta/Hosta, a tedy v této souvislosti k předčasnému ukončení čerpání Služeb nebo k nečerpání Služeb, není Poskytovatel povinen poskytnout Klientovi/Hostovi žádnou náhradu za nevyčerpané Služby a ani není povinen vrátit Klientovi poměrnou část ceny Služeb. Zároveň bude Hostovi čerpajícímu Pojištěnecký pobyt v takovém případě účtován poplatek 1.500 Kč za každý započatý den nevyčerpaných Služeb.
 • 8.7 V ceně pobytu není zahrnut místní poplatek z pobytu dle aktuální vyhlášky města Františkovy Lázně platné v Den nástupu. 
 • 8.8 Služba volného vstupu do akvaparku AQUAFORUM je omezena jeho provozní dobou. V případě, že není možné využití AQUAFORA z důvodů technické odstávky či jiných důvodů, nevzniká Klientovi/Hostu nárok na kompenzaci. 

Klientovi/Hostu nevzniká nárok na kompenzaci ani v případě nemožnosti využití doprovodných volnočasových aktivit, které jsou Hostu standardně k dispozici, například v podobě kulturního programu.


Článek IX. - Zájezd

 • 9.1 V případě, kdy Poskytovatel obstarává v konkrétním případě pro Klienta Služby způsobem naplňujícím znaky zájezdu ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu (dále jen „zákon o cestovním ruchu“), v platném znění, uvede Poskytovatel tuto skutečnost v příslušných rezervačních dokumentech. Na takový právní vztah založený mezi Poskytovatelem a Klientem budou aplikována také příslušná ustanovení zákona o cestovním ruchu a ust. § 2521 a násl. občanského zákoníku o zájezdu. Ujednání těchto VOP se na takový právní vztah dále užijí v rozsahu, v jakém neodporují kogentním ustanovením obecně závazných právních předpisů. Poskytovatel plní vůči Klientovi veškeré povinnosti pořadatele zájezdu stanovené právními předpisy. Poskytovatel je při obstarání zájezdu pojištěn pro případ úpadku ve smyslu zákona o cestovním ruchu.
 • 9.2 Pokud Klient odstoupí od smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu nebo předčasně ukončí závazek ze smlouvy o zájezdu, uhradí Poskytovateli odstupné ve výši určené dle čl. VI. odst. 6.1 těchto VOP.
 • 9.3 Pro vybírání záloh na cenu Služeb poskytovaných v rámci zájezdu a termíny doplatků ceny před zahájením zájezdu platí ustanovení těchto VOP; zahájením zájezdu se rozumí Den nástupu.  

Článek X. - Ochrana osobních údajů

 • 10.1 Ochrana osobních údajů se řídí Zásadami zpracování osobních údajů dle Nařízení GDPR vydaných Poskytovatelem a dále zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“). 

Článek XI. - Reklamace služeb

 • 11.1 V případě, že Klient/Host zjistí jakékoli vady či nedostatky ve Službě poskytované Poskytovatelem, je Klient povinen zajistit, aby případné vady či nedostatky byly oznámeny Poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, kdy nedostatky byly, resp. mohly být zjištěny. Pro podání reklamace platí lhůty pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady stanovené obecně závaznými právními předpisy.. Klient/Host bere na vědomí, že není možné brát jakýkoli zřetel na reklamace Služeb, které budou Poskytovateli oznámeny se zpožděním.
 • 11.2 Pro případ reklamace Služeb, resp. plnění Poskytovatele, je Klient/Host povinen uplatnit reklamaci osobně na recepci příslušného lázeňského hotelu nebo formou písemného oznámení na adresu sídla Poskytovatele nebo na e-mailovou adresu reklamace@frantiskovylazne.cz. Po přijetí reklamace podané ústní formou na recepci příslušného lázeňského hotelu pracovník recepce vyhotoví reklamační protokol, jehož obsahem bude identifikace Klienta/Hosta, popis namítané vady plnění, datum přijetí reklamace, návrh řešení reklamace a reklamaci předá odpovědnému pracovníkovi Poskytovatele, který reklamaci posoudí a rozhodne o způsobu jejího vyřízení. Při uplatnění reklamace písemnou formou je Klient/Host povinen uvést jméno, příjmení, adresu, popis vady nebo způsob, jakým se vada projevuje, požadovaný způsob vyřízení reklamace, dle svých možností vadu skutkově a důkazně doložit a předložit doklad o zakoupené Službě, jejíž vadu reklamuje.
 • 11.3  Reklamace bude vyřízena odpovědným pracovníkem Poskytovatele bez zbytečného odkladu. Nebude-li možné reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace Klientem/Hostem, nebude-li dohodnuta s Klientem/Hostem lhůta delší nebo nevyplývá-li z obecně závazných právních předpisů lhůta delší. 

Článek XII. - Podmínky pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 • 12.1 Klient/Host má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu s Poskytovatelem určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

Článek XIII. - Závěrečná ustanovení

 • 13.1 Tyto VOP jsou v plném znění publikovány na webových stránkách Poskytovatele www.frantiskovylazne.cz.
 • 13.2 Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Případné jiné jazykové verze jsou pouze předkladem. V případě rozporu mezi jazykovými verzemi je vždy rozhodující znění v českém jazyce.
 • 13.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu těchto VOP.
 • 13.4 Tyto VOP se přiměřeně použijí i na případný smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Hostem.
 • 13.5 Na Klienta a Hosta se vztahují všeobecné obchodní podmínky platné v době, kdy dojde k rezervaci Služby.
 • 13.6 Práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Klientem/Hostem neupravené smlouvou ani těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy ČR.
 • 13.7 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 15.1.2024. Změny, odchylky nebo doplňky těchto VOP mohou být individuálně mezi Poskytovatelem a Klientem/Hostem upraveny výlučně písemnou formou.
 • 13.8 Nedílnou součástí těchto VOP jsou Cenová ujednání (Ceník) platná pro dané období.